AIKOPAn blogi

Early Language Learning! – Englantia jo 1-luokkalaisilla!

26.3.2019

kieli.jpg
kieli4.jpgOpettajien koulutuksissa on painotettu toiminnallisia ja aktivoivia mentelmiä, mm. pelejä, leikkejä, lauluja, loruja, satuja, käsinukkeja, kuvia ja itse tehtyjä kuvakirjoja. Vähemmän on keskitytty oppikirjoihin ja kirjoitettuun kieleen ylipäänsä.

Jatkossa ensimmäisen vieraan kielen oppiminen aloitetaan jo ensimmäisellä vuosiluokalla. Opetus- ja kulttuuriministeriö valmisteli muutokset ja valtioneuvosto antoi asetuksen tavoitteista ja uusista tuntimääristä syyskuussa 2018.

Muutos koskee kaikkia Suomen ekaluokkalaisia ja se tulee voimaan vuoden 2020 alusta. Kainuun 1-luokkalaisilla alkava vieras kieli on englanti. Tähän saakka englannin kielen opiskelu on alkanut 3. vuosiluokalla. Tunteja ei siirretä ylemmiltä luokilta alemmille, vaan vuosiviikkotunteja lisätään. Varhentaminen ei ole pois minkään muun oppiaineen tunneista. Aiemmin A1-kieltä (Kainuussa englantia) oli koko perusopetuksen aikana vähintään 16 vuosiviikkotuntia ja ensi vuodesta lähtien sitä on vähintään 18.

Vieraan kielen opetuksen varhentamisella pyritään vähentämään alueellista ja lasten sosioekonomisesta taustasta johtuvaa kielen opiskelun epätasa-arvoistumista. Kaikilla on mahdollisuus parempaan vieraan kielen osaamiseen. Lisäksi on todettu, että vieraan kielten oppimisen luontainen herkkyysikä on varhaislapsuudessa: mitä aiemmin vieraan kielen oppiminen aloitetaan, sitä helpompaa kielen oppiminen on. Näistä syistä moni kunta on jo aiemmin aikaistanut eli varhentanut vieraan kielen opetuksen alkamista.

KOKEILUJA KAINUUSSA

Kainuussa neljä kuntaa eli Kajaani, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi halusivat lähteä jo ennen valtakunnallista muutosta rakentamaan uudenlaisia polkuja vieraan kieleen oppimiseen. Mukaan lähti alkuopetuksen (vuosiluokat 1–2) lisäksi myös esiopetus ja varhaiskasvatus. Vuosina 2018–2019 kuntien kokeiluissa oli yhteensä 10 vierasta kieltä:

* Kajaani / esiopetus ja perusopetus: englanti, saksa, ranska, venäjä, persia

* Ristijärvi / varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus: englanti, saksa, ranska, espanja, venäjä

* Sotkamo / varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus: turkki, thai, bengal, espanja, saksa, englanti

* Suomussalmi / varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus: englanti, ruotsi, venäjä, karjala

Osa kokeiluista oli kielisuihkutuksia ja kielimaistajaisia. Ne tarkoittavat varhaista kielenoppimista, jossa on tavoitteena sytyttää innostus vieraita kieliä ja kulttuureja kohtaan tuomalla ne osaksi lasten arkea. Suihkutukset voivat olla lyhyitä tuokioita, rutiineja tai pidempiä jaksoja. Kun kieli on osa arkista puuhaa ja leikkiä, kieltä opitaan käyttämällä, ei erikseen sitä opiskelemalla. Kielisuihkutusta voi tehdä missä vain eli tuttuja lauluja voidaan laulaa vieraalla kielellä, harjoitella värejä, kun piirretään tai opetella ruokasanastoa, kun ollaan syömässä.

Kielisuihkutusten lisäksi Kajaani ja Suomussalmi varhensivat englannin oppimista jo kokeilun aikana eli molempien kuntien kaikille 2. luokan oppilaille järjestettiin englannin opetusta tunti viikossa.

LAPSET TYKKÄÄVÄT JA PERHEET OVAT TYYTYVÄISIÄ

Kokeiluilla haluttiin saada oppilaille monipuolisia kokemuksia eri kielistä ja kulttuureista ja luoda innostusta vieraiden kielten oppimiseen. Kieli- ja kulttuurimaistajaiset, kielisuihkutukset ja varhennettu englannin kielen opetus otettiin erinomaisesti vastaan. Lapset ja oppilaat olivat innokkaita tutustumaan eri kieliin ja kulttuureihin. Kielen merkitystä ja tarkoitusta pohdittiin ryhmissä, ja kaikki kokeiluissa olleet kielet otettiin ilolla vastaan.

Myönteistä palautetta on tullut myös kodeilta. Kajaanin 1–2-luokkalaisten vanhemmille tehtiin kysely kielisuihkutuksista ja 94 % huoltajista ilmoitti, että he ja heidän lapsensa olivat tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä kielisuihkutuksiin. Lapset pitivät tasapuolisesti kaikista eri kielistä.

Suihkutusten ja varhentamisen toivotaan lisäävän ja monipuolistavan oppijoiden kielivalintoja myöhemmin. Keväällä 2018 Kajaanin sivistyslautakunta päätti pienentää vieraiden kielten valinnaisryhmien minimioppilasmäärää, mikä toivottavasti edistää useamman eri kielen opiskelua Kajaanissa. Kyselyssä 72 % vanhemmista ilmoitti lapsensa olevan mahdollisesti kiinnostunut aloittamaan ylimääräisen vieraan kielen opiskelun.

”Olisi todella hienoa, jos voisi jo ennen lukiota alkaa opiskella muitakin kieliä kuin englantia ja ruotsia, isommilla lapsillani se ei ole onnistunut. Kaikki keinot ovat tervetulleita, joilla kielivalikoimaa voisi laajentaa ja aikaistaa.” (Kysely 1.–2. luokkien huoltajille keväällä 2018)

”On hienoa että on päässyt kokeilemaan erilaisia kieliä leikin varjolla. On luotu motivoitunutta pohjaa kielten opiskelulle. Sitä voi opetella monella tavalla. Toiminnallisuus eri kielellä vois olla kivempi opiskelutapa kuin pelkästään kirjoista opettelu.” (Kysely 1.–2. luokkien huoltajille keväällä 2018)

Kajaanissa myös kaikilla esioppilailla oli englantia yksi tunti viikossa. Kielisuihkuttajaopettajat kiersivät kaikissa 22 esiopetuksen ryhmässä. Esioppilaat, vanhemmat, henkilöstö ja opettajat ovat olleet innostuneita ja vastaanotto englannin kielisuihkutuksiin on ollut erinomainen. Toiminta nähtiin merkityksellisenä ja lapset oppivat nopeasti uutta kieltä ja kulttuuria. Kaikki huoltajien antama palaute oli positiivista. Tässä esimerkkejä vastauksista:

Tosi mahtava, että jo eskarissa lapsi saa leikin muodossa kosketuksen englannin kieleen! Kotonakin lapsi on innoissaan kertonut englannin tunneista. Ehdottomasti jatkoa tällaiselle!” (Kysely esioppilaiden huoltajille 12/2018)

”Kielimaistajaistoiminta on ollut mukava mielenkiintoinen kokemus lapselle, ensin se vähän jännitti mutta on tykännyt ja kertonut kotona mitä on harjoiteltu.” (Kysely esioppilaiden huoltajille 12/2018)

”Poikani on ollut todella innostunut, tiistai (englanti-päivä) on viikon suosikki! Kovasti harjoitellaan ja kerrataan sanoja myös kotona, hyvin tuntuu jäävän mieleen. Ollaan oltu oikein tyytyväisiä maistajaisiin ja toivotaan jatkoa!” (Kysely esioppilaiden huoltajille 12/2018)

”Positiivinen kokemus. Lapsi on innoissaan kerrannut opeteltuja ja opittuja asioita englanniksi myös kotona.” (Kysely esioppilaiden huoltajille 12/2018)

”Mielettömän kiva niin meistä vanhemmista kuin eskarilaisestakin. Ylpeänä viikoittain esittelee uusia opittuja sanoja. Leikkimällä ja ei niin vakavasti opettelu tartuttaa sanoja ja ylipäätään innostaa kielen oppimiseen. Eikä tarvitse jännittää esim. oikein lausumista kun pienestä lapsesta kyse joka ei yleensä kovin itsekriittinen vielä ole. Jospa tällainen kielimaistajainen saisi jatkua seuraavallekin eskareille! Hyvä ikä alkaa tällaiselle toiminnalle.” (Kysely esioppilaiden huoltajille 12/2018)

”Kielimaistajaistoiminta on erittäin hyvä asia. Kun englanniksi puhumista ruvetaan harjoittelemaan jo varhain, niin se antaa rohkeutta puhua vierasta kieltä myös myöhemmin tulevaisuudessa. Lapsi on ollut aina innoissaan englannin tuntien jälkeen ja lausuu todella hienosti jo sanoja. On nerokasta yhdistää leikkiminen ja kielten opiskelu, kieltä oppii huomaamatta. Lapsi myös kertoo tunneista kotona ja on selvästi ylpeä osaamisestaan.” (Kysely esioppilaiden huoltajille 12/2018)

”Kokeilu on ollut todella hyvä. Lapsemme on puhunut siitä hyvällä. Yksi päivä hän tuli kotiin ja laski englanniksi kymmeneen. 4-vuotias pikkusisko teki kohta saman. Tällaista kannattaa ilman muuta jatkaa. Kiitos kaikille jotka ovat tätä olleet puuhaamassa.” (Kysely esioppilaiden huoltajille 12/2018)


On iso muutos, että englannin oppiminen varhennetaan alkuopetukseen ja sitä lisätään ensimmäiselle ja toiselle vuosiluokalle yksi tunti viikossa. Oli hyvä, että Kainuussa järjestettiin kokeiluja ja pilotteja jo kahtena lukuvuotena ennen valtakunnallista muutosta. Kunnat ovat tehneet päätökset, että pääsääntöisesti alkuopetuksen englantia opettaa ryhmän oma luokanopettaja. Joissakin tapauksessa opettajana voi olla esimerkiksi kiertävä aineen- tai erityisopettaja.

Kokeiluiden aikana varhennettua englantia opettaneet luokanopettajat ovat pääsääntöisesti kokeneet asian positiivisena. Opettajien osaamista kehitettiin järjestämällä täydennyskoulutusta kielitietoisuudesta, varhaisen kieltenopetuksen pedagogiikasta, toiminnallisista kielen oppimisen menetelmistä ja materiaaleista sekä oman kielitaidon kehittämisestä. Suurin osa kouluttajista on pitkään toteuttanut vieraan kielen varhentamista omassa työssään opettajana.

Täydennyskoulutusten palautteiden keskiarvo on 4,8 (asteikolla 1 huono - 5 erinomainen), joka on poikkeuksellisen hyvä.

Englannin opetus on aloitettava ensimmäisellä luokalla viimeistään tammikuussa 2020. Kaikki kokeiluissa mukana olleet kunnat pyrkivät aloittamaan sen heti elokuussa 2019. Kainuussa ollaan valmiita aloittamaan vieraan kielen oppiminen jo ensimmäiseltä luokalta lähtien.

Let’s start learning English!

----------------------------------

Kokeilut, pilotit ja opettajien osaamisen kehittäminen järjestettiin Opetushallituksen rahoittamissa Kielistä kivaa kipinää kansainvälistymiseen Kainuussa 1 ja 2 -hankkeissa (Kärkihanke 1: Uusi peruskoulu / Valtionavustukset kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen perusopetuksessa). Mukana hankkeissa olivat Kajaanin, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kunnat. AIKOPA koordinoi hankkeen toimijoiden yhteistyötä ja suunnitteli opettajien täydennyskoulutukset.

Kirjoittaja on toiminut Kielikipinää-hankkeiden koordinaattorina toukokuusta 2018 lähtien. Kielikipinää 2 -hanke jatkuu vielä 31.12.2019 saakka.

---------------------------------

Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2018. A1-kielen opetuksen varhentaminen. https://minedu.fi/kielten-opetuksen-varhentaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2018. Valtioneuvosto päätti peruskoulun tuntimäärän kasvattamisesta – kieltenopetus alkaa jatkossa jo ensimmäiseltä luokalta https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtioneuvosto-paatti-peruskoulun-tuntimaaran-kasvattamisesta-kieltenopetus-alkaa-jatkossa-jo-ensimmaiselta-luokalta

suunnittelija Kaisa Ottavainen-Nurkkala, AIKOPA, kaisa.ottavainen-nurkkala@aikopa.fi