AIKOPAn blogi

Opetus sulautuu – mutta mihin ja miten?

2.12.2011

Tuula_R2.jpgTänä päivänä erilaiset tietojärjestelmät ovat osa lähes meidän kaikkien arkipäivää. Oppiminen ei enää rajoitu tiettyyn paikkaan tai välineeseen, vaan sitä tapahtuu kaiken aikaa eri ympäristöissä. Sulautuva opetus laajana käsitteenä tarkoittaa niin erilaisten oppimisen lajien (arkioppiminen, kouluoppiminen) kuin eri välineidenkin avulla tapahtuvan oppimisen integrointia. Suppeampana käsitteenä sillä tarkoitetaan perinteisen lähiopetuksen yhdistämistä esimerkiksi verkko-opetukseen ja itseopiskeluun. Sulautuvan opetuksen tavoitteena on löytää opetuksen, opiskelun ja oppimisen menetelmäviidakosta aina kyseiseen tilanteeseen, koulutukseen ja opiskelijaryhmään parhaiten soveltuvat elementit. Kansainvälisessä kirjallisuudessa sulautuvasta opetuksesta käytetään käsitettä blended learning ja sulautuva opetus on sen vakiintunut suomenkielinen vastine.
 
Sulautuva opetus tarjoaa monipuoliset opiskelumahdollisuudet nimenomaan aikuisille, joille opintojen ajasta ja paikasta riippumattomuus on erityisen tärkeää. Yhtenä sulautuvan opetuksen tavoitteena voidaankin nähdä olevan opetuksen mahdollistaminen ja parempi saavutettavuus. Se on tärkeä tavoite elinikäisen oppimisen ja koulutuksellisen tasa-arvon kannalta. Toinen tärkeä tavoite on opetuksen uudistaminen ja sitä kautta sen laadun kehittäminen.
Yksi sulautuvan opetuksen haaste on varmasti sen saaminen riittävän yhteisölliseksi ja vuorovaikutteiseksi. Siinä vaihtelevat ja yhdistyvät erilaiset vuorovaikutustilanteet, joiden haltuunotto vaatii paljon niin kouluttajalta kuin opiskelijaltakin. Luokkahuoneessa vuorovaikutus on usein opettajajohtoista, mutta verkossa ja muissa oppimistilanteissa se voi olla, ja sen tulisikin olla, opiskelijaa aktivoivaa, jopa opiskelijavetoista. Haasteena on myös tehdä sulautuvasta opiskelusta riittävän vaivatonta ja välineistä tarpeeksi helppokäyttöisiä. Opiskelussa käytettävien välineiden ja muiden elementtien tulee houkutella opiskelijaa mukaan toimintaan, ei suinkaan hankaloittaa opiskelua.

Sulautuvan opetuksen menetelmiä kehitetään tällä hetkellä monissa oppilaitoksissa. Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAssa on alkanut kuluvana vuonna hanke nimeltä Sulautuvan opetuksen (blended learning) malli aikuiskoulutuksessa. Hankkeen päätavoitteena on oppijalähtöisen aikuis- ja täydennyskoulutuksen sulautetun opetuksen toimintamallin luominen. Tässä yhteydessä olisikin ehkä parempi puhua sulautuvasta oppimisesta, koska hankkeessa perehdytään nimenomaan siihen, mitkä integraation muodot palvelevat asiakkaita eli oppijoita parhaiten.
 
Mallin kehittäminen tapahtuu tuottamalla koulutuspaketteja, jotka on toteutettu eri tavoin sulautuvan opetuksen mallia soveltamalla. Koulutuspaketit on suunnattu erilaisille kohderyhmille, mikä mahdollistaa riittävän laajan tiedonkeruun kokeilun tuloksista. Mesikämmenestä metsänemäntään – Pohjoinen luonto ja sen matkailullinen hyödyntäminen -koulutuskokonaisuus kohdistuu erityisesti luontomatkailualan yrittäjille, opettajille ja alan opiskelijoille. Farmakologinen kertauskoulutus Tunne lääkkeet! on tarkoitettu terveydenhoitoalan ammattilaisille. Kaivannaisteknologiaan liittyvät koulutukset Kaivos- ja avolouhosautomaatio sekä Louhinta ja räjäytystekniikka, suunnataan lähinnä kyseistä ammattitaitoa työssään tarvitseville. Koulutusten jälkeen opintojaksoille osallistuneilta kerätään haastattelujen avulla tietoa siitä, miten he kokivat sulautetun opetuksen oppimisympäristöt. Tulosten perusteella sulautuvan opetuksen mallia kehitetään edelleen ja se otetaan käyttöön uusissa koulutustuotteissa.
Jos kiinnostuit sulautuvasta oppimisesta, niin voit kuulla lisää mm.SULOP2012-seminaarissa, joka järjestetään 8.–9.3.2012 Helsingissä.

Suunnittelija Tuula Rajander