AIKOPAn blogi

Työhaastattelujen jälkeisiä ajatuksia

11.4.2018

AIKOPAssa on lähimmän puolen vuoden aikana järjestetty työhaastatteluja kaksi kertaa. Toisella kerralla kokeiltiin myös sellaista haastattelua, johon osallistui esimiehen lisäksi suunnittelijoita.

Tulevaisuuden työelämätaidoista on monenlaisia ennusteita ja listauksia ominaisuuksista, joita tarvitaan niin työntekijöiltä kuin organisaatioiltakin. Tosiasia on, että työelämä ja työn vaatimukset ovat muuttuneet ja muuttuvat edelleen. Käsitteet digitalisaatio ja globalisaatio toistuvat kirjallisuudessa ja artikkeleissa, mutta nämäkö ovat kaiken ratkaisu? Miten digitalisaatiota hyödynnetään? Tarvitaanko myös työskentelytapojen tarkastelua, jotta varmistetaan koko työyhteisön saumaton yhteistyö? Vai onko kysymys siitä, mitä on työ tulevaisuudessa, miten teemme työtä, miten työyhteisömme toimii ja miten toimimme esimiehinä. Digitaalinenkaan ympäristö ei toimi ilman hyvinvoivia työntekijöitä ja yhteen hiileen puhaltavaa työyhteisöä ja hyvää johtamista.


Ihmisten vuorovaikutuksen merkitystä ei voida väheksyä. Teknologia luo mahdollisuuksia ja uudenlaista yhteisöllistä oppimista, mahdollisuuksia verkostojen luomiseen, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. On myös huomattava, että asioilla on usein toinenkin puoli. Ovatko verkostot ja avoimuus, läpinäkyvyys myös kollektiivista harhaa ja luoko ryhmäajattelu myös ongelmia? Joka tapauksessa itsensä ja työyhteisön haastamista – kyseenalaistamistakin – tarvitaan, jotta näemme itsessämme ja työyhteisössä sen, mitä valmiuksia ja taitoja kilpailussa menestymiseen tarvitaan.


Hyödynnetäänkö teknologiaa uusiin toimintatapoihin unohtamatta ihmisiä – tai asiakkaita, joiden ongelmiin etsimme ratkaisuja? On tärkeää ottaa asiakkaat mukaan työskentelyyn ja tutustua myös heidän tapaansa käyttää verkostoja ja teknologiaa. Roolista toiseen siirtymiseen tarvitaan joustavuutta. Ympäröivä verkosto koostuu hyvistä ammattilaisista, joten parhaimmillaan oppimista tapahtuu molempiin suuntiin ja verkostot tuovat uutta osaamista työyhteisöön.


Työ ja työyhteisöt ovat olleet pitkään muutoksen pyörteissä, joten aiheellisesti sanotaankin, että muutos on pysyvää. Työyhteisön tulee kannustaa ja tukea rohkeutta kokeilla uusia teknologioita, miten niitä voisi hyödyntää työssä, suunnittelussa ja toteutuksessa. Itseohjautuvaa työtä on tuettava ja siihen on kannustettava. Käytössä olevia toimintamalleja saa ja pitää kyseenalaistaa. Jokaisen on myös otettava vastuu omasta osaamisestaan ja jatkuvasta kehittämisestä, on tunnistettava ja osattava tuoda esille omat vahvuutensa ja kuinka niillä edistetään työyhteisön toimivuutta. Haasteiden hakeminen ja kohtaaminen on myös uuden oppimista. Yhteisesti sovitut selkeät tavoitteet ohjaavat työyhteisön toimintaa. Esimiehen rooli organisaatiossa on olla valmentaja ja mahdollistaja. Työstä ja ongelmien ratkaisuista pitää pystyä keskustelemaan, mutta myös yhteisesti nauttimaan ja iloitsemaan saavutuksista.


Onnistuneella rekrytoinnilla on myös suuri merkitys työyhteisön toimivuudessa. Työpaikan hyvällä maineella ja ihmisistä huolehtimalla luodaan yhteinen toimintakulttuuri ja osaajat sitoutetaan organisaatioon. Rekrytoinnissa voi esimiehen lisäksi olla mukana asiantuntijoita, joiden kanssa uusi työntekijä tulee tekemään työtä. Näin myös rekrytoitava voi testata omaa mielikuvaansa työpaikasta, toimintatapaansa ja ajattelua tulevasta työyhteisöstä.


Muutos työelämässä on tuonut muutosta myös rekrytointiin. Aikaisemmin työntekijän on pitänyt osoittaa olevansa sopiva henkilö tehtävään, mutta on siirrytty dialogiin, jossa rekrytointi on molempien osapuolten välinen myyntitilanne. Työntekijä osoittaa hakemuksellaan kiinnostuksensa työpaikkaa kohtaan. Onnistunut rekrytointi edellyttää kuitenkin molemminpuolista avointa keskustelua toiveista ja odotuksista, kompetensseista ja arvoista. Tulee aidosti selvittää, mitä uusi työntekijä voisi tuoda mukanaan työyhteisöön ja vastaavasti tarjoaako työpaikka rekrytoitavalle sitä, mitä hän tavoittelee. On tuhannen taalan paikka miettiä, miksi työntekijän kannattaisi tulla juuri meille.


Irene Salomäki, kehityspäällikkö