AIKOPAn blogi

eMentorointi – Digitaalisen vuorovaikutuksen välineitä etsimässä

12.7.2016

Mentoroinnilla on perinteisesti tarkoitettu kokeneemman ja vanhemman mentorin kokemusperäisen tiedon jakamista nuoremmalle, kokemattomammalle, mutta kehittymishaluiselle aktorille. Mentoroinnin tavoitteena on pidetty aktorin eli mentoroitavan ammatillista kasvua. Viime vuosina käsite on laajentunut niin, että aktorin ja mentorin roolit eivät ole enää pelkästään perinteisen mallin mukaisia. Oppivana osapuolena on nykyään usein myös mentori itse. Lisäksi mukaan kuvioihin on tullut mm. ryhmä- ja vertaismentorointi.

Mentorointi sopii erityisen hyvin korkeasti koulutettujen työelämävalmiuksien parantamiseen ja heidän urakehityksensä avittajaksi. Mentorointi onkin otettu käyttöön jo monissa korkeakouluissa. Kajaanin ammattikorkeakoulussa aloitettiin mentorointikoulutus keväällä 2016 yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa. Tavoitteena on kouluttaa vapaaehtoisista ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoista sekä korkeakouluista valmistuneista alumneista mentoreita, jotka tarjoavat osaamistaan perustutkinto-opiskelijoiden käyttöön.

Perinteinen kasvokkain tapahtuva parimentorointi puoltaa yhä paikkaansa mm. sen tarjoaman välittömän kontaktin vuoksi. Kolmen ammattikorkeakoulun yhteisessä mentorointiohjelmassa tavoitteena on kuitenkin kokeilla myös uusia mentoroinnin välineitä ja ulottuvuuksia. Koulutuksessa ja siihen liittyvässä mentorointiharjoittelussa kokeillaan mm. pari- ja vertaismentorointia sekä erilaisia digitaalisia mentoroinnin välineitä. Mentoroinnista on siirrytty eMentorointiin.

eMentoroinnin kehittäminen vapauttaa mentoroinnin paikan ja ajan sidoksista sekä tuo säästöjä mm. matkakustannuksiin. Lisäksi verkon kautta tapahtuva mentorointi mahdollistaa sellaisten mentorointiparien ja -ryhmien muodostamisen, jotka ilman näitä välineitä jäisivät syntymättä. Meneillään olevassa ESR-rahoitteisessa eMentoroinnin kehittäminen ammattikorkekaouluopintojen ja työelämän rajanpinnassa -hankkeessa Kamk, Centria ja Kyamk etsivät ja kehittävät uusia, mentorointiin sopivia digitaalisia välineitä ja toimintatapoja. Hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda ehdotus erilaisten, pedagogisesti mielekkäiden ja teknisesti toimivien digitaalisten välineiden ja pelillisyyden hyödyntämisestä mentoroinnissa.

Tämän päivän korkeakouluopiskelijalle sosiaalinen media ja virtuaaliympäristöt ovat luontevia toimintaympäristöjä, koska niitä käytetään niin opiskeluun kuin vapaa-ajanviettoonkin. Mentoreille taas uusien välineiden käyttöönotto ja niihin harjaantuminen ovat tärkeitä taitoja työelämän digitaalistuessa yhä kiihtyvällä vauhdilla. Digivälineitä on verkko pullollaan, mutta tietoa nimenomaan eMentorointiin optimaalisesti soveltuvista työkaluista kaivataan lisää.

Humanistinen ammattikorkeakoulu on kerännyt Vertaisuutta verkossa -hankkeessaan käytännön kokemuksia lähinnä Adoben Connect -verkkokokousympäristön käytöstä mentoroinnissa. Kuten Humakin hankejulkaisussakin mainitaan, tietoa systemaattisesti toteutetuista eMentoroinneista ei juurikaan ole tähän mennessä tuotettu.

Kuluvan kesän aikana Kamk:in, Centrian ja Kyamk:in eMentorointihankkeen mentoriopiskelijat työstävät monialaisissa tiimeissä harjoittelutehtäväänsä. Tehtävissä he eri mentorointimenetelmiin tutustumisen lisäksi hankkivat kokemusta erilaisista eMentorointivälineistä ja antavat niiden toimivuudesta myös palautetta. Tehtävien toimintasuunnitelmissa opiskelijat hahmottelivat, mitä välineitä he tulevat käyttämään. Välineiden kirjo oli laaja, vaikka parhaiten edustettuina olivatkin jo tutuiksi muodostuneet Skype, WhatsApp, Moodle ja sähköposti kaikkine lisäominaisuuksineen. Näiden tuttujen palveluiden lisäksi ryhmät suunnittelivat käyttävänsä materiaalien jakamiseen mm. GoogleDocsia, O365-pilvipalvelua, OneNotea ja blogialustoja. Uudempia materiaalien jakamiseen tarkoitettuja alustoja edusti Microsoftin Sway-pilvityökalu, joka on suunniteltu eri tarkoituksiin tehtyjen kuvitettujen kertomusten ja materiaalien tekemiseen ja jakamiseen. Yhteydenpitovälineistä tiimit suunnittelivat kokeilevansa mm. Googlen Hangoutia, yhteiseen ajatusten kehittelyyn Dotstormingia tai Todaysmeet-palvelua.

Se, mitkä näistä ja muistakin kokeilun kohteiksi valikoituvista välineistä ja palveluista jäävät elämään nimenomaan eMentoroinnin parissa jää nähtäväksi. Selvää on, että hyvältä eMentorointivälineeltä vaaditaan ainakin luotettavuutta, helppokäyttöisyyttä ja monipuolisuutta.

Lisätietoja hankkeesta: http://ementorit.blogspot.fi/

 kuva.png  ementorointi2.jpg

Tuula Rajander