Hyvinvointia vahvuuksista

Perusopetuksen henkilöstölle suunnattu 6 op laajuinen täydennyskoulutus, jonka tavoitteena on ohjata ala- ja yläkoulujen opettajia tukemaan oppilaiden hyvinvointia positiivisen pedagogiikan ja vahvuusperustaisen opetuksen keinoin. Koulutuspäivien aikana on tavoitteena lisätä osallistujien tietoisuutta positiivisen pedagogiikan keinoista, kehittää omia toimintatapoja opetuksessa sekä antaa eväitä kouluilon ja kouluviihtyvyyden lisäämiseen.
 
Hankkeen tavoitteiden lähtökohtana on lapsissa ja nuorissa olevan potentiaalin löytyminen, jotta jokainen lapsi ja nuori löytäisi omat vahvuutensa, kyvykkyytensä ja uskaltaisi lähteä onnistumaan elämässään! Positiivisen pedagogiikan avulla on mahdollista saada jokaisen oppilaan parhaat puolet esille. Kun lapsi ja nuori oppii harjoittelun myötä huomaamaan omat onnistumisensa, kokemukset muuttavat häntä pysyvästi vahvemmaksi ja hän rakentaa puskuria myös elämän vastoinkäymisten varalle.
 
Koulutuksien ja vertaiskeskustelujen myötä osallistujat saavat työkaluja positiivisen pedagogiikan ja vahvuusperustaisen opetuksen toteuttamiseen sekä lasten ja nuorten tunnetaitojen ja itsesäätelyn tukemiseen. Näiden avulla lisätään hyvinvointia, kouluiloa ja kouluviihtyvyyttä. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus myönteiseen kasvuun, joka tapahtuu välittävässä ja turvallisessa vuorovaikutuksessa. Minuus sekä sosiaalinen pääoma rakentuvat lapsen ja nuoren päivittäisten kohtaamisten ja kokemusten kautta. Positiivisen pedagogiikan keinoin oppilaat oppivat harjoittamaan kykyään havaita myönteisiä tunteita ja myös tavoitteellisesti lisätä myönteisiä kokemuksia arkeen. Kun opettaja osaa omalla työskentelytavallaan yhdistää positii-visten odotusten voiman innostaviin oppimistehtäviin ja kunkin vahvuudet huomioivaan työskentelyyn, kannustaa se oppilaita yrittämään parhaansa.

Koulutus toteutetaan yhdeksänä reaaliaikaisena verkkokoulutuspäivänä. Kolme verkkokoulutuspäivää on molemmille kohderyhmille (alakoulu ja yläkoulu) yhteisiä ja kuusi toteutetaan ala- tai yläkoulun henkilöstölle omina verkkokoulutuspäivinä. Koulutukseen kuuluu lisäksi teemoihin liittyvää työskentelyä ja kollegiaalista keskustelua verkkoympäristössä.
 
Hankkeen rahoittaa Opetushallitus. 
Koulutukseen osallistuminen on osallistujille maksutonta! 

6 op laajuinen kokonaisuus toteutetaan ajalla 9/2022–4/2023 sisältää verkossa toteutettavia etäkoulutuspäiviä (6 h), vertaiskeskusteluja ja teemoihin liittyvää työskentelyä verkkoympäristössä.

 

Alakoulun koulutuspäivät:

Ryhmäytyminen ja johdatus koulutukseen: ma 5.9.2022 klo 14-16
- sisältö: ryhmäytyminen ja johdatus koulutukseen sekä siinä hyödynnettäviin työkaluihin

Vahvuusperustaisuus: ke 14.9.2022 klo 9-15
- kouluttajana Kaisa Vuorinen
- keskeiset sisällöt:  oppilaiden vahvuudet esiin ja potentiaali käyttöön, myönteisten tunteiden ja vuorovaikutuksen merkitys oppimiselle

Positiivinen pedagogiikka: ke 5.10.2022 klo 9-15
- kouluttajana Eliisa Leskisenoja
- keskeiset sisällöt: oppilaiden vahvuuksien ja sosioemotionaalisten taitojen arvostaminen ja opettaminen, myötätuntoinen ja myötäintoinen työkulttuuri koulussa

Itsesäätely vireystilan säätelyssä: ti 8.11.2022 klo 9-15
- kouluttajana Taina Sainio
- keskeinen sisältö:  oppilaan itsesäätelytaitojen tukeminen

Resiliesnssi osana hyvinvoinnin rakentamista: to 2.2.2023 klo 9-15
- kouluttajana Taina Sainio
- keskeinen sisältö: myönteisten tunteiden ja lämpimän vuorovaikutuksen merkitys hyvälle kasvulle ja oppimiselle

Psyykkinen hyvinvointi koulussa: ti 21.3.2023 klo 9-15
- Mieli Ry:n kouluttaja
- keskeiset sisällöt: alakoulun oppilaiden mielenterveyden edistäminen ja mielenterveystaitojen opettaminen

Hyvinvointi koulussa: ke 26.4.2023 klo 9-15
- kouluttajana Susanna Heikari
- keskeiset sisällöt: kouluilo ja kouluviihtyvyys

 

Yläkoulun koulutuspäivät:

Ryhmäytyminen ja johdatus koulutukseen: ma 5.9.2022 klo 14-16
- sisältö: ryhmäytyminen ja johdatus koulutukseen sekä siinä hyödynnettäviin työkaluihin

Vahvuusperustaisuus: ke 14.9.2022 klo 9-15
- kouluttajana Kaisa Vuorinen
- keskeiset sisällöt:  oppilaiden vahvuudet esiin ja potentiaali käyttöön, myönteisten tunteiden ja vuorovaikutuksen merkitys oppimiselle

Positiivinen pedagogiikka: ke 5.10.2022 klo 9-15
- kouluttajana Eliisa Leskisenoja
- keskeiset sisällöt: oppilaiden vahvuuksien ja sosioemotionaalisten taitojen arvostaminen ja opettaminen, myötätuntoinen ja myötäintoinen työkulttuuri koulussa

Itsesäätely vireystilan säätelyssä: to 10.11.2022 klo 9-15
- kouluttajana Laura Sokka
- keskeinen sisältö:  oppilaan itsesäätelytaitojen tukeminen

Resiliesnssi osana hyvinvoinnin rakentamista: ke 1.2.2023 klo 9-15
- kouluttajana Krisse Lipponen
- keskeinen sisältö: myönteisten tunteiden ja lämpimän vuorovaikutuksen merkitys hyvälle kasvulle ja oppimiselle

Psyykkinen hyvinvointi koulussa: to 23.3.2023 klo 9-15
- Mieli Ry:n kouluttaja
- keskeiset sisällöt: yläkoulun oppilaiden mielenterveyden edistäminen ja mielenterveystaitojen opettaminen

Hyvinvointi koulussa: ke 26.4.2023 klo 9-15
- kouluttajana Susanna Heikari
- keskeiset sisällöt: kouluilo ja kouluviihtyvyys


Muutokset vielä mahdollisia.

Ilmoittautumisen voi perua koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään 7 vrk ennen koulutuksen alkua. Mikäli peruutus tapahtuu alle 7 vrk ennen toteutusta, tai peruutusta ei tehdä lainkaan, pe-rimme koulutuspaikasta 250 euron maksun.
 
Tiedustelut:
Hanna Huotari

hanna.huotari@oulu.fi

0504730422


Koulutus on esitelty myös Oulun yliopiston JOY sivustolla.