Kainuun kielipolku

Täydennyskoulutusta ensisijaisesti Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon ja Puolangan A1-kielen 1-2 -luokkien opettajien kielenopetuksen tueksi

Kainuun kielipolku on OPH:n rahoittama hanke, jossa järjestetään täydennyskoulutusta tukemaan perusopetuksen vuosiluokkien 1-2 A1-kielen käynnistämistä. Kielenopetuksen varhentamista koskeva lakimuutos astuu voimaan 1.1.2020. Tämä tarkoittaa sitä, että A1-kielen (Kainuun kunnissa englanti) opetus alkaa vastedes ekaluokalta. Ensi syksynä Kainuun kunnissa enkunopetus alkaa ekaluokalla jo syksyllä.

Kainuun kunnissa muutokseen on varauduttu. Kajaani, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi ovat hakeneet rahoitusta jo aiemmin ja käynnissä on ollut Kielistä kivaa kipinää kansainvälistymiseen Kainuussa -hanke, jossa on järjestetty sekä täydennyskoulutusta opettajille että kielimaistajaisia ja varhennuskokeiluja jo kahden lukuvuoden ajan.

Kainuun kielipolku -hanke koskee nyt pääasiassa Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon ja Puolangan niitä opettajia, jotka aloittavat syksyllä 2019 enkunopetuksen ekaluokkalaisille. Jos koulutuksiin mahtuu, voi koulutuksiin osallistua myös ko. kuntien 3-6 lk kielten opettajat ja muiden kuntien ne opettajat, jotka eivät ehtineet Kipinä-hankkeen koulutuksiin mukaan.

Hankkeen koulutuksilla on tavoitteena vahvistaa alkuopettajien kielitaitoa ja kielen oppimisen pedagogiikkaa. Tavoitteena on tukea A1-kielen opetussuunnitelman käyttöönottoa ja lisätä opettajien ammatillista osaamista, innostusta ja varmuutta opettaa A1-kieltä. Samalla edistetään alueellista verkostoitumista ja sen myötä mahdollisuutta jakaa materiaaleja, kokemuksia, ideoita ja hyviä käytänteitä.

 

Tutustu myös Kipinä-hankeen jatkoon Tutorkipinää Kainuuseen-hankkeeseen. Tässä hankkeessa on tarkoitus koota tutoropettajaverkosto, joka tukee uuden A1-kielen opetussuunnitelman käyttöönottoa ja mm. kokoaa ideoita, vinkkejä ja materiaaleja tukemaan kielen opetusta alkuopetuksessa sähköiselle alustalle, joka on kaikille avoin!

 

KOHDERYHMÄ

Koulutukseen otetaan ensisijaisesti Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon ja Puolangan opetustoimen henkilöstöä, jotka opettavat A1-kieltä alkuopetuksessa.

Mukaan voidaan ottaa myös 3-6-luokkia opettavia ja muiden kuntien opettajia, mikäli koulutusryhmään mahtuu.

 

ILMOITTAUTUMINEN

Koulutukseen ilmoittaudutaan sähköisesti pe 23.8.2019 mennessä bit.ly/kielipolku.

Voit ilmoittautua kaikkiin tai vaan osaan koulutuksista.

 

KOULUTUSPAIKKA

Koulutuksen lähiopetuspäivät järjestetään Kajaanissa.

 

HINTA

Koulutus on osallistujille maksutonta ja se järjestetään Opetushallituksen rahoittamassa Kainuun kielipolku -hankkeessa.

 

OHJELMA

to 5.9.2019 ja la 7.9.2019 klo 9-15 Activating English

pe 20.9.2019 klo 9–15 Englannin kielen toiminnallinen oppiminen alkuopetuksessa

La 21.9.2019 klo 9.00–14.30 Early Language Learning – Learning by Doing!

 

Tarkemmat sisällöt:

KOULUTUS 1: Activating English

to 5.9.2019 ja la 7.9.2019 klo 9-15

Kouluttajana FM, Jaana Härkönen, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa.

Haluatko kerrata englannin kielen osaamistasi?

Koulutuksessa palautetaan mieleen englannin kieltä monenlaisilla toiminnallisilla ja digitaalisilla puhumiseen, tuottamiseen, kuunteluun ja kirjoittamiseen liittyvillä harjoituksilla. Sanastoissa ja aihepiireissä käytetään mm. Kainuun A1-kielen alkuopetuksen vieraan kielen opetussuunnitelman mukaisia sisältöjä.

 

KOULUTUS 2: Englannin kielen toiminnallinen oppiminen alkuopetuksessa

pe 20.9.2019 klo 9–15

HUOM. Osat A ja B järjestetään samana päivänä. Osallistujat jaetaan kahteen ryhmään ja he voivat osallistua molempiin koulutuksiin.

Koulutukseen otetaan enintään 40 osallistujaa.

OSA A: Kielten oppiminen alkuopetuksessa

Kouluttajana B.Ed (Hons) Pirjo Prescott, Hollihaan koulu, Kokkola

·         Tutustutaan vieraan kielten opetuksen suunnittelun ja toteutuksen malleihin.

·         Kuinka kielen sisältöjä, oppimismahdollisuuksia ja vieraan kielen kokemista voidaan yhdistää jo opetettavaan asiaan oppimista eheyttäen? Kuinka käyttää Kielten eurooppalaista viitekehystä (CEFR) opetuksen suunnitteluun? Kuinka A1-kielen opetussuunnitelma lisää tavoitteellisuutta varhennettuun kielenopetukseen? Mitkä ovat ne tilanteet ja oppimishetket, jolloin vieras kieli tulisi osaksi luokan toimintaa? Mitkä oppimismateriaalit ja menetelmät tukevat oppimista? Kuinka oppilasta aktivoidaan puhumaan vierasta kieltä?

OSA B: Storyline-menetelmä – Vieraan kielen oppiminen osana monialaista oppimiskokonaisuutta

Kouluttajina KM, luokanopettaja Ilona Leimu

”The teacher has the line, students own the story! ”

·         Storyline on innostava tapa toteuttaa eri oppiaineita integroivaa, eheyttävää ja yhteistoiminnallista oppimista - monialaista oppimiskokonaisuutta. Opettaja suunnittelee tarinan juonen (line) ja oppilaat luovat tarinan (story). Oppilaista tulee osallisia omaan oppimiseensa luodessaan oppimistarinan hahmot ja päästessään vaikuttamaan tarinan tapahtumiin.

·         Storyline on oppijakeskeistä ja yhteistoiminnallista oppimista, joka on itsessään tehtäviensä kautta eriyttävää. Niin oppilaat kuin opettajatkin saavat nauttia roolien kautta innostavista oppimiselämyksistä.

·         Koulutuspäivä tarjoaa konkreettisten esimerkkien ja toteuttamisideoiden kautta Storyline-menetelmän käyttöönottamisen omassa työssä.

 

 

KOULUTUS 3: Early Language Learning – Learning by Doing!

La 21.9.2019 klo 9.00–14.30

Kouluttajina KM, luokanopettaja Ilona Leimu ja KM Pirjo Prescott, Hollihaan koulu, Kokkola

Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa.

 • Kielenopetuksen tuokiot: milloin, miten, rutiinit.
 • Vieraan kielen sisällöt varhennetussa kielenoppimisessa
 • Oppimispelit ja materiaalit, leikin mahdollisuudet
 • Laulut ja lorut, opitaan yhdessä
 • Satuhetket: käsinuket, kuvat ja havainnollistaminen, yksinkertaiset ja toistoa sisältävät kertomukset, itse tehdyt kirjat
 • Äännetietoisuus
 • Opettajan rooli
 • Turvallinen oppimisympäristö ja positiivinen pedagogia

 

KOULUTUKSEN KÄYTÄNNÖN ASIOITA

 • Koulutuksen lähiopetuspäivät järjestetään Kajaanissa. Tarkemmat tilatiedot ilmoitetaan ilmoittautuneille.
 • Koulutus on suunniteltu yhteistyössä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon ja Puolangan edustajien kanssa.
 • Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus ja se on osallistujalle maksutonta.
 • Hankerahoitus ei sisällä osallistujien sijais-, matkustus- eikä ruokailukuluja.

 

 

  Lisätietoja voi myös kysyä oman kunnan edustajalta:

Hyrynsalmi, Veli-Pekka Mäkeläinen ja Virpi Kyllönen

Kuhmo, Seppo Vilén ja Marjut Kyllönen

Paltamo, Teuvo Heikura ja Eija Alasalmi

Puolanka, Tuula Väisänen

 

 

 

Ilmoittaudu koulutukseen