VUOROHOITOSEMINAARI 2021

Vuoropäiväkotien henkilöstölle suunnattu koulutuspäivä teemalla Laadukasta varhaiskasvatusta 24/7
verkkototeutuksena lauantaina 20.3.2021 klo 9-16
Hinta: 70 €/osallistuja


Kouluttajamme paneutuvat päivän aikana seuraaviin teemoihin:
Vuorohoidon erityispedagogiikkaa 
kouluttajat: Tuija Mämmi, päiväkodin johtaja, vuoropäiväkoti ja 
Marja-Riitta Komulainen, päiväkodin johtaja erityispäiväkoti

Erityislapsi vuoropäiväkodissa - kuinka huomioida lapsen erityistarpeet vuorohoidon hektisessä arjessa?
Erityisvarhaiskasvatuksen tuominen vuorohoidon arkeen puhuttaa vuoropäiväkodeissa. Erityislapsi hyötyisi usein säännöllisestä arjesta ja rytmistä, huoltajien vuorotyö asettaa varhaiskasvatukseen osallistumiselle raamit, joihin erityisvarhaiskasvatus sovitetaan. 

Pedagoginen sensitiivisyys
kouluttaja: Sivi Harkoma, KM tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto

Kasvattajan sensitiivisyys, 
lapsen aloitteisiin ja reaktioihin vastaaminen
lapsen stressin säätely vuorohoidossa.  
PEDASENS-interventiotutkimus, Opetus- ja kasvatushenkilöstön pedagogisen ryhmäsensitiivisyyden kehittäminen varhaiskasvatuksessa
PedaSens-interventiotutkimus on Helsingin yliopiston varhaiserityiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen tutkimusryhmän tutkimusta. Siinä tutkitaan, voidaanko pedagogisella interventiolla vähentää lasten päiväkodissa kokemaa stressiä vahvistamalla siellä työskentelevien aikuisten pedagogista ryhmäsensitiivisyyttä. Pedagogisella ryhmäsensitiivisyydellä tarkoitetaan varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatushenkilöstön taitoa havaita lapsiryhmän ja yksittäisten lasten sisäinen tila sekä tukea sen säätelyä. Kyse on aikuisen kyvystä tunnistaa lasten sanallisia/sanattomia aloitteita ja emotionaalisia viestejä sekä vastata näihin viesteihin tavalla, joka tukee lasten toimintaan osana ryhmää. Pedagoginen ryhmäsensitiivisyys tukee lapsen itsesäätelyä ja mahdollistaa lapsen oppimisen kannalta ihanteellisen vireystilan saavuttamisen. PedaSens-intervention periaatteet nousevat kasvatustieteestä ja psykologiasta, kuten kiintymyssuhdeteoriaan perustuvista tutkimuksista yhdistettynä pedagogiseen tietoon laadukkaasta vuorovaikutuksesta varhaiskasvatuksen kontekstissa. Interventiota on kehitetty yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa heidän kokemuksiaan kuullen. Kehittämistyöhön osallistuva henkilöstö saa kirjallista koulutuksellista tietoa lasten kehityksestä ja sen vuorovaikutuksellisesta perustasta. Keskusteluissa teoreettinen tieto yhdistetään ryhmistä videoitujen vuorovaikutustilanteiden reflektiiviseen havainnointiin. Kehittämistyön aikana tutkija arvioi videot aikuisten emotionaalisen saatavillaolon (Emotional Availability Scales) ja lasten toimintaa sitoutuneisuuden (LIS-YC) mittarilla. Näitä videoita käytetään havainnoinnin ja pedagogisen sensitiivisen tukemisen välineinä viiden interventioon sisältyvän ohjauskerran aikana.

Vuorohoidosta vuorovarhaiskasvatukseen
kouluttaja: Petteri Mikkola, VO, päiväkodin johtaja, työnohjaaja

Vuorohoidosta vuorovarhaiskasvatukseen - vasun velvoittavuus myös ilta- ja viikonloppuhoidossa
Millaista pedagoginen toimintakulttuurimme on nyt? Yhteinen kasvatus- ja työkulttuuri luodaan puheella. Kun kehitämme työtämme, niin uusi, hieman erilainen työkulttuuri luodaan puhumalla arki hieman erilaiseksi ja sopimalla konkreettisia, yhteisiä työtapoja, jotka lähtevät lasten tarpeista. 
Työntasaaminen - yhteistyö yli ryhmärajojen
Tuettu leikki on keskeinen työtapa, kun autamme lapsia liittymään vuorohoidon ryhmään. 
Osallisuuden vahvistaminen - työyhteisö - lapsiryhmä
Hyvän kasvatusilmapiirin varmistaminen > toimiva tiimi on lapsen oikeus. Kasvattajat ovat mallina yhteisöllisyydestä ja vastaavat ryhmän ilmapiiristä. 
Sujuva ja jännitteinen arki – miten vahvistaa hyvää ja miten puuttua työyhteisön  ylilyönteihin tai alisuorittamiseen? 

Toteutus
Koulutus toteutetaan Zoom-etäyhteyden avulla. Osallistujat saavat osallistumislinkin ja infoviestin koulutuksesta noin viikkoa ennen koulutuspäivää.

Peruutus
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvista peruutuksista peritään puolet seminaarimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu seminaariin, peritään koko maksu.
 
Ilmoittautuminen on päättynyt

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Hanna Vornanen,
hanna.vornanen@oulu.fi,
050 3455 956