Yhteiskuntavastuun ja ympäristöjohtamisen koulutusohjelma -hanke

maisemakuva.jpgPohjois-Suomen alueella on viime vuosien aikana keskusteltu runsaasti kaivostoiminnan ja energiarakentamisen ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista. Ympäristöä hyödyntävien elinkeinojen rinnakkaiselo, ympäristövaikutusten arviointi ja riskien hallinta vaativat eri toimijoiden rakentavaa yhteistyötä ja vahvaa ympäristöosaamista.

Korkeakoulutuksen avulla voidaan lisätä tietoa ympäristökysymyksistä ja vahvistaa alueen toimijoiden kuten kuntien, yrittäjien, viranomaisten ja kuntapäättäjien asiantuntijuutta ympäristöön kohdistuvan toiminnan vaikutuksista, kestävästä kehittämisestä sekä niitä ohjaavasta lainsäädännöstä ja normeista.

Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA on käynnistänyt aiheeseen liittyvän koulutusohjelman suunnitteluhankkeen, jolla selvitetään Kainuun alueen toimijoiden osaamistarpeita korkeakoulutuksen näkökulmasta ja suunnitellaan 30 op:n laajuinen koulutusohjelma vastaamaan näihin tarpeisiin. Koulutusohjelma rakennetaan yhteistyössä Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa.

Koulutusohjelma räätälöidään Kainuun alueen toimijoille, jotka tarvitsevat työssään yhteiskuntavastuun ja ympäristöjohtamisen osaamista tai ovat muuten osallisina ympäristöön liittyvissä hankkeissa tai ratkovat niihin liittyviä kysymyksiä. Koulutusohjelmasta hyötyvät kuntien päättäjät ja kuntalaiset, viranomaiset, eri elinkeinojen harjoittajat ja muut ympäristökysymysten parissa työskentelevät toimijat. Koulutusohjelman tavoitteena on luoda pohjaa laaja-alaiselle yhteistyölle, jonka avulla voidaan säilyttää alueellista kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta.

Toimenpiteet:

  1. Tarkennetaan kohdennetuilla teemahaastatteluilla ja sähköisillä kyselyillä Kainuun alueen toimijoiden koulutustarpeita ympäristöjohtamisen ja yhteiskuntavastuun osaamisalueilla.
  2. Suunnitellaan korkeakoulutasoinen yhteiskuntavastuun ja ympäristöjohtamisen 30 op:n laajuinen koulutusohjelma, joka vastaa Kainuun ja Lapin alueen toimijoiden tarpeisiin.
  3. Koulutusohjelman pilotointiin yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa haetaan erillinen rahoitus. Rahoituksesta voidaan varata resursseja myös koulutusohjelmaa tukevaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

 

Lisätietoja:
Tikkanen Hannu
suunnittelija
Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA
Puh. 044 710 1631
hannu.tikkanen@aikopa.fi           
www.aikopa.fi

Tiedote  

                      Euroopan-unioni-sosiaalirahasto.jpg       Vipuvoimaa-EUlta.jpg       Elinkeino-liikenne-ympäristökeskus.jpg