VUOROHOITOSEMINAARI 2021

lauantaina 20.3.2021

Teemoina: Lapsen sensitiivinen kohtaaminen ja erityislapsi vuorohoidossa - Mikä auttaa arjessa?


Hinta: 70 €/osallistuja (sis. aamu- ja iltapäiväkahvin)
Lounas: 13 € (omakustanteinen, varataan ilmoittautumisen yhteydessä, maksu paikan päällä)

Ilmoittautuminen avataan syksyllä 2021

 

Vuorohoitoseminaari on vuoropäiväkotien henkilöstölle suunnattu koulutuspäivä.
Kouluttajamme paneutuvat päivän aikana seuraaviin teemoihin:

Vuorohoidon erityispedagogiikkaa
kouluttajat: Tuija Mämmi
, päiväkodin johtaja, vuoropäiväkoti ja
Marja-Riitta Komulainen, päiväkodin johtaja erityispäiväkoti

Erityislapsi vuoropäiväkodissa - kuinka huomioida lapsen erityistarpeet vuorohoidon hektisessä arjessa?
E
rityisvarhaiskasvatuksen tuominen vuorohoidon arkeen puhuttaa vuoropäiväkodeissa. Erityislapsi hyötyisi usein säännöllisestä arjesta ja rytmistä, huoltajien vuorotyö asettaa varhaiskasvatukseen osallistumiselle raamit, joihin erityisvarhaiskasvatus sovitetaan. 

Pedagoginen sensitiivisyys
kouluttaja: Sivi Harkoma
, KM tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto

Kasvattajan sensitiivisyys, lapsen aloitteisiin ja reaktioihin vastaaminen ja lapsen stressin säätely vuorohoidossa. PEDASENS-interventiotutkimus.

PEDASENS-interventiotutkimus, Opetus- ja kasvatushenkilöstön pedagogisen ryhmäsensitiivisyyden kehittäminen varhaiskasvatuksessa

PedaSens-interventiotutkimus on Helsingin yliopiston varhaiserityiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen tutkimusryhmän tutkimusta. Siinä tutkitaan, voidaanko pedagogisella interventiolla vähentää lasten päiväkodissa kokemaa stressiä vahvistamalla siellä työskentelevien aikuisten pedagogista ryhmäsensitiivisyyttä. Pedagogisella ryhmäsensitiivisyydellä tarkoitetaan varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatushenkilöstön taitoa havaita lapsiryhmän ja yksittäisten lasten sisäinen tila sekä tukea sen säätelyä. Kyse on aikuisen kyvystä tunnistaa lasten sanallisia/sanattomia aloitteita ja emotionaalisia viestejä sekä vastata näihin viesteihin tavalla, joka tukee lasten toimintaan osana ryhmää. Pedagoginen ryhmäsensitiivisyys tukee lapsen itsesäätelyä jamahdollistaa lapsen oppimisen kannalta ihanteellisen vireystilan saavuttamisen. PedaSens-intervention periaatteet nousevat kasvatustieteestä ja psykologiasta, kuten kiintymyssuhdeteoriaan perustuvista tutkimuksista yhdistettynä pedagogiseen tietoon laadukkaasta vuorovaikutuksesta varhaiskasvatuksen kontekstissa. Interventiota on kehitetty yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa heidän kokemuksiaan kuullen. Kehittämistyöhön osallistuva henkilöstö saa kirjallista koulutuksellista tietoa lasten kehityksestä ja sen vuorovaikutuksellisesta perustasta. Keskusteluissa teoreettinen tieto yhdistetään ryhmistä videoitujen vuorovaikutustilanteiden reflektiiviseen havainnointiin. Kehittämistyön aikana tutkija arvioi videot aikuisten emotionaalisen saatavillaolon (Emotional Availability Scales) ja lasten toimintaa sitoutuneisuuden (LIS-YC) mittarilla. Näitä videoita käytetään havainnoinnin ja pedagogisen sensitiivisen tukemisen välineinä viiden interventioon sisältyvän ohjauskerran aikana.

Alustavat tutkimustulokset ovat antaneet viitteitä PedaSens-interventiotutkimuksen vaikuttavuudesta päiväkodin vuorovaikutussuhteiden tukemisessa (Harkoma, 2016). Vuosien 2017– 2018 aikana tutkimusta on jatkettu, ja siihen on osallistunut yhteensä yli 70 varhaiskasvatuksen ammattilaista sekä 270 lasta useista eri kaupungeista. Tutkimuksen aikana ryhmistä on kerätty koulutuskäyttöön soveltuvia vuorovaikutustilanteita, joista kootaan koulutuskäyttöön tarkoitettu manuaali ja opetusvideo. Lasten huoltajilta ja ammattilaisilta haettiin yksilöity opetus- ja koulutuskäyttölupa videoiden esittämistä varten. PedaSens-tutkimuksen tutkijat luennoivat erilaisissa tilaisuuksissa aiheena varhaiskasvatuksen henkilöstön pedagogisen sensitiivinen kehittäminen. Luennot koostuvat pedagogisen sensitiivisyyden teoriasta, alustavista tutkimustuloksista ja tutkimuksen aikana kerätystä luvallisesta videomateriaalista, jotka luennoija avaa yleisölle vuorovaikutteisesti. Videomateriaalissa keskitytään erityisesti lasten itsesäätelyn sekä ryhmän toiminnan tukemiseen lasten ja aikuisten välisissä vuorovaikutustilanteissa, jotka ovat yleistettävissä päivittäiseen toimintaan missä tahansa päiväkotiryhmässä.

Tutkijaryhmä:
Nina Sajaniemi (hankkeen johtaja), FT, professori (Itä-Suomen yliopisto); dosentti (Helsingin yliopisto)
Eira Suhonen, FT, dosentti, yliopistonlehtori
Jukka Mäkelä, LL, lastenpsykiatri
Mari Nislin, FT, apulaisprofessori
Sivi Harkoma, KM, tohtorikoulutettava

 

Arjen onnistumisia - kokemusten jakamista kollegoiden kanssa

Koulutusosioiden lisäksi vuoropäiväkotien henkilöstö pääsee kohtaamaan kollegoitaan sekä jakamaan arjen onnistumisiaan.

 

 Peruutus

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvista peruutuksista peritään puolet seminaarimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.

Koulutusvahvistus lähetetään osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.

Ilmoittautuminen päättyy 1.3.2021

 

Lisätietoja:

Hanna Vornanen,

hanna.vornanen@oulu.fi,

050 3455 956