Useita henkilöstökoulutuksia tarjolla opetus- ja kasvatusalalle lukuvuodelle 2021–2022

25.5.2021

Opetushallitus on myöntänyt AIKOPAlle rahoituksen viiteen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen täydennyskoulutushankkeeseen: neljä hankkeista on suunnattu varhaiskasvatuksen ja yksi lukion henkilöstölle. Hankkeissa toteutettavat koulutukset käynnistyvät tulevana syksynä.

pelilauta kasassa LOPS käyttöön.jpg
Arvioimaan! II on 5 op:n laajuinen kokonaisuus, jolla tuetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön arviointiosaamisen kehittymistä sekä tutustutetaan heitä arvioinnin eri tasoihin. Toimivan arvioinnin avulla on mahdollista selvittää toteutuvatko varhaiskasvatussuunnitelmassa määritellyt tavoitteet, ja missä ovat keskeisimmät kehittämisen paikat. Kun varhaiskasvatuksen henkilöstö ymmärtää arvioinnin merkityksen ja mitä on syytä arvioida – on arvioinnin kautta mahdollista tähdätä laadun lisäämiseen. Koulutus toteutetaan valtakunnallisena verkkototeutuksena.

Pienten pedagogiikka parrasvaloihin on 8 op:n laajuinen kokonaisuus, jolla tuetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön pienten pedagogiikan osaamisen kehittymistä sekä tarjotaan työkaluja pienten lasten kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemiseen varhaiskasvatuksen arjessa. Laadukkaalla pienten pedagogiikan avulla lapsi saa hyvät eväät elämäänsä ja tuen kasvuun ja oppimiseen turvallisessa ympäristössä. Koulutus on yhteistoteutus Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskuksen kanssa ja se toteutetaan valtakunnallisena verkkototeutuksena.

Nyt tarvitaan tukea! – Lasten tuen tarpeet varhaiskasvatuksessa III on 6 op:n laajuinen kokonaisuus, jolla tuetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön valmiuksia tunnistaa lasten tuen tarpeita ja vastata niihin varhaiskasvatuksen arjessa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön havaitessa lapsen haasteet ja tuen tarpeet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa eivät ongelmat ehdi kasvaa. Näin turvataan se, että lapsi voi saada mahdollisimman kattavasti tarvitsemansa tuen ja olla osana omaa varhaiskasvatusryhmäänsä. Koulutuksen teemoiksi on valikoitunut lasten yleisimpiä varhaiskasvatuksessa ilmeneviä tuen tarpeita, kielenkehityksen haasteet, tunne - ja itsesäätelytaitojen haasteet, psyykkiset haasteet ja neuropsykiatriset haasteet. Koulutus toteutetaan valtakunnallisena verkkototeutuksena.

Kehittävällä johtajuudella kohti hyvinvoivaa työyhteisöä on 10 op:n laajuinen kokonaisuus, jossa toteutetaan varhaiskasvatuksen esimiehille, apulais- ja varajohtajille sekä tiiminvetäjille suunnattu täydennyskoulutus, jolla tähdätään aidon esimiesosaamisen, kehittämiseen ja arjen johtajuuteen laadukkaan varhaiskasvatuksen perustana - ihminen ensin. Koulutuksessa osallistujat saavat valmiuksia kehittävään ja pedagogisesti laadukkaaseen johtamiseen sekä hyvinvoinnin tukemiseen. Laadukkaan varhaiskasvatuksen ja hyvinvoivan työyhteisön edellytyksiä ovat pedagogisesti kehittävällä otteella johtava esimies, jolla on taidot johtaa omaa ja työyhteisön hyvinvointia. Koulutus on yhteistoteutus Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskuksen kanssa ja se toteutetaan valtakunnallisena verkkototeutuksena lukuvuosina 2021–2022 ja 2022–2023.

LOPS käyttöön!
Lukion uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön syksyllä -21. Lukuvuoden 2021–2022 aikana järjestetään yhteensä 11 itsenäistä webinaaria eri teemoista lukion henkilöstölle. Webinaareissa tarjotaan osallistujille uusia ideoita ja menetelmiä sekä mahdollisuus vertaisoppimiseen. Webinaarit sisältävät asiantuntijaosuuden, ohjattua pienryhmäkeskustelua sekä loppuyhteenvedon. Syksyllä -21 toteutettavien kuuden webinaarin yhteisenä teemana on hyvinvoinnin lisääminen koulussa ja ne kohdennetaan rehtoreille, erityisopettajille, opinto-ohjaajille, aineenopettajille ja opiskeluhuollon henkilöstölle. Kevään webinaareissa tuetaan uuden opetussuunnitelma käyttöönottoa paneutumalla ainerajat ylittävään oppimiseen, laaja-alaista osaamiseen, arviointi- ja ohjauskulttuurin muuttumiseen sekä korkeakouluyhteistyön mahdollisuuksiin.

Lisätietoja koulutuksista ja ilmoittautumiset:
https://aikopa.oulu.fi/fi/Koulutukset/Tulossa